Văn phòng điện lực Nha Trang – Khánh Hoà

Văn phòng điện lực Nha Trang – Khánh Hoà, xong tháng 3/2018

Đang cập nhật