Văn phòng công ty xây lắp Điện lực Vĩnh Hải – Nha Trang

Văn phòng công ty xây lắp Điện lực Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, xong tháng 12/2017

Đang cập nhật