Nhiều nhà dân quy mô nhỏ 100-200m2/tầng, 3-7 tầng xong 12/2017

Nhiều nhà dân quy mô nhỏ 100-200m2/tầng, 3-7 tầng vừa đổ Bê tông xong sàn Mái, 12/2017