Mời hợp tác

Kính gửi các Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn, các Nhà Thi công, các nhà đầu tư .

Chúng tôi trân trọng mời Quý vị cùng hợp tác trong các lĩnh vực sau :

1

GopVon

2

ThiCong

3

ChuyenGiaoTK

  4

LuoiThepHan

  5

BongNhua

  6

HuongDanTC

  7

VanChuyen

  8

VanGo

Công ty TNHH FlatSlab Việt Nam, Địa chỉ 234-N2, 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 024 3756 9951, nóng 0913 247 943 , email : flatslabvietnam@gmail.com