Đặc điểm nổi bật

SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIỮA SÀN BÓNG RỖNG VÀ SÀN DẦM

SO SÁNH VỀ KHÔNG GIAN TĨNH KHÔNG

BD-SD

 

 

Giam

 

 dd2

dd3

ChongChay

CachAm

TietKiem