Bảng chọn cốt thép theo diện tích và trọng lượng

   

Lựa chọn chiều cao sàn, Tính ứng suất trọng cốt thép, Ứng suất trong Bê tông, Tính mở rộng vết nứt